About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

20190526 192828We naderen het einde van het kalenderjaar en dus is het traditiegetrouw tijd voor onze algemene ledenvergadering. Op donderdag 24 november, vanaf 21.00 uur, vindt in de kantine van onze voetbalclub de ledenvergadering plaats. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd. Je kunt je alvast inlezen door de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar door te nemen alsook het jaarverslag van het seizoen 2021-2022. Dit zijn de stukken die tijdens de vergadering goedgekeurd dienen te worden.

De agenda voor de vergadering van 24 november ziet er als volgt uit:

1.   Opening door de voorzitter & mededelingen
2.   Vaststellen notulen ledenvergadering 16-12-2021 
3.   Goedkeuring jaarverslag secretaris 2021/2022
4.   Toekomstvisie
5.   Onderzoekscommissie
6.   Jaarverslag en begroting van de penningmeester 2021/2022
7.   Verkiezing van de kascommissie
8.   Contributie 
9.   Verkiezing van bestuursleden
10. Raad van toezicht Zeskamp HDL
11. Nieuwjaarsreceptie
12. Loting Quiz
13. Rondvraag en Sluiting
 

In het bestuur zijn Bart Naus en Roy Swartjes aftredend en herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 21 november. Secretaris MariĆ«tte van der Pas treedt af en is niet herkiesbaar. Linda van Driel heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van secretaris.

We zijn jullie graag allemaal op 24 november.